Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności Świat Dziecka spółka jawna Beata Mazur & Artur Mazur z siedzibą w Zabierzów Bocheński 372, 32 – 007 Zabierzów Bocheński, który określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przez Świat Dziecka spółka jawna Beata Mazur & Artur Mazur są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.§ 2 Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Świat Dziecka spółka jawna Beata Mazur & Artur Mazur z siedzibą w Zabierzów Bocheński 372, 32 – 007 Zabierzów Bocheński, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000148778, NIP: 678-007-58-89, REGON: 350455181.

2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: sdkrak@gmail.com lub pisemnie na adres: Świat Dziecka, Zabierzów Bocheński 372, 32 – 007 Zabierzów Bocheński.

§ 3 Cele, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM

Z uwagi na rejestrację Konta w Sklepie internetowym, Klient podaje dane osobowe umożliwiające rejestrację Konta, w szczególności jest to imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami jeszcze nazwę Przedsiębiorcy (nazwa firmy), oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. Dane te mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, co pozwala na składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia dostępnego podczas składania zamówień, przeglądanie historii zakupów, oraz korzystania z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy w związku z rejestracją Konta w Sklepie internetowym,

 2. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji Konta w Sklepie internetowym.

ZAWIERANIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Podczas procesu składania zamówienia, Klient podaje dane osobowe umożliwiające zawarcie jak i wykonanie umowy sprzedaży, w szczególności jest to imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, numer rachunku bankowego a w przypadku Klientów niebędących konsumentami nazwę Przedsiębiorcy (nazwa firmy), oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. Dane te mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. wykonania zawartej umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy sprzedaży,

 2. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,

 3. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w następujących celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych,

 2. w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem stosownej umowy, a podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy,

 3. ustalenie, obrona a także dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między daną osobą a administratorem danych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby skontaktować się z Administratorem danych.

NEWSLETTER

Dane osobowe podane w związku z zapisem na usługę Newsletter są przetwarzane w celu przesłania Newslettera, a podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wyrażona podczas zapisywania się na Newsletter.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zapisać się na Newsletter.


PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe osób, odwiedzających profile prowadzone przez Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania osób odwiedzających profile o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnej marki.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby korzystać z funkcjonalności profili Administratora danych w mediach społecznościowych.

§ 4 Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

 1. dane osobowe przetwarzane z uwagi na obsługę formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zapytań, a następnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń,

 2. dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa,

 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO,

 4. dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego,

 5. dane osobowe przetwarzane w związku z usługą Newsletter – do czasu wycofania wyrażonej zgody,

 6. dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystaniem przez Administrator portali społecznościowych – przez okres istnienia profilu na danym portalu społecznościowym,

 7. dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia.

§ 5 Odbiorcy danych

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem:

 1. firm kurierskich realizujących przesyłki na zlecenie Administratora,

 2. banków w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 3. podmiotów obsługujących płatności elektroniczne, kartą płatniczą lub Blikiem,

 4. upoważnionym organom państwowym, w szczególności Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom wspierającym Administratora danych w kampaniach marketingowych. W ramach działalności marketingowej Administrator danych korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie internetowym pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo podany w § 4 Polityki cookies.

3. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług na rzecz Administratora takich jak usługi informatyczne, usługa hostingu, dostawca oprogramowania umożliwiającego wysyłkę Newslettera, podmiot świadczący usługi księgowe oraz usługi prawne.

§ 6 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu – co oznacza, iż ma prawo uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO),

 2. do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu (art. 15 ust. 3 RODO),

 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO),

 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,

 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą - wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO),

 2. do wniesienia sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

 3. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

2. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: sdkrak@gmail.com

 2. pisemnie na adres: Świat Dziecka, Zabierzów Bocheński 372, 32 – 007 Zabierzów Bocheński.

3. Jeżeli po otrzymaniu wniosku, Administrator danych nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osobę składającą wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, Administrator zwróci się do osoby składającej wniosek o udzielenie dodatkowych informacji.

4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje osobę składającą wniosek o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego został wysłany wniosek, a w przypadku wniosków przesłanych w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana listem poleconym na adres wskazany przez osobę składającą wniosek, o ile z treści wniosku nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail.

§ 7 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. Kontakt z Prezesem Urzędu Ochrony danych Osobowych możliwy jest:

 1. listownie: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 2. przez elektroniczną skrzynkę dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

 3. telefonicznie (Infolinia Urzędu): 606 950 000.

§ 8 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

 1. zawierania i wykonania umowy sprzedaży, niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia takiej umowy,

 2. rejestracji Konta w Sklepie, niepodanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji Konta, uniemożliwi rejestrację i założenie Konta,

 3. z uwagi na obowiązki ustawowe administratora, a takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej. Niepodania danych osobowych będzie skutkować niewykonaniem powyższych obowiązków.

§ 9 Przekazywanie danych do Państw trzecich

(spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Administrator danych korzystający z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność, udostępnianych przykładowo przez firmę Google, może przekazywać dane osobowe do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem danych. W takiej sytuacji stosuje są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

Polityka cookies

§ 1 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu.

2. Każda osoba odwiedzająca Sklep internetowy, niezależnie od tego czy jest Klientem Sklepu lub osobą odwiedzającą, ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania mechanizmu plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane dane o osobie odwiedzającej, np. w jaki sposób korzysta ze strony Sklepu internetowego.

3. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie internetowym nie są szkodliwe ani dla osoby odwiedzającej ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą.

§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Plików Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1. cookies sesyjne – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,

 2. cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

2. Poniżej następujące rodzaje plików cookies:

Pliki cookies niezbędne (3) są konieczne do funkcjonowania Strony internetowej, tj. przeglądania oferty, logowania się do Konta, dokonywania zamówień. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookies.

Nazwa Cookies

Dostawca

Typ

Data ważności

PHPSESSID

sdkrak.pl

HTTP

Sesyjny

PrestaShop-#

sdkrak.pl

HTTP

19 dni

SERVERID

app3.salesmanago.pl

HTTP

Sesyjny

Pliki cookies preferencyjne (1)

Nazwa Cookies

Dostawca

Typ

Data ważności

ssupp.vid

sdkrak.pl

HTTP

6 miesięcy

Pliki cookies statystyczne (11) – umożliwiają Administratorowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje, wykorzystując między innymi narzędzia udostępniane przez Google Analitycs.

Nazwa Cookies

Dostawca

Typ

Data ważności

_ga

sdkrak.pl

HTTP

2 lata

_gat

sdkrak.pl

HTTP

1 dzień

_gid

sdkrak.pl

HTTP

1 dzień

_hjAbsoluteSessionInProgress

sdkrak.pl

HTTP

1 dzień

_hjFirstSeen

sdkrak.pl

HTTP

1 dzień

_hjIncludedInPageviewSample

sdkrak.pl

HTTP

1 dzień

_hjIncludedInSessionSample

sdkrak.pl

HTTP

1 dzień

_hjSession_#

sdkrak.pl

HTTP

1 dzień

_hjSessionUser_#

sdkrak.pl

HTTP

1 rok

_hjTLDTest

sdkrak.pl

HTTP

Sesyjny

ssupp.visits

sdkrak.pl

HTTP

6 miesięcy

Pliki cookies marketingowe (1) są stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronie internetowej. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Nazwa Cookies

Dostawca

Typ

Data ważności

ads/ga-audiences

google.com

PIXEL

Sesyjny

Pliki cookies niesklasyfikowane (1) są stosowane w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych plików cookies.

Nazwa Cookies

Dostawca

Typ

Data ważności

ssupp_469e95633a242e8c3cdc945cd3712be2dfddda38

sdkrak.pl

HTML

Stały

§ 3 Podstawa prawna stosowania plików cookies

Podstawą prawną korzystania z statystycznych, marketingowych plików cookies jest zgoda osoby wyrażona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną korzystania z technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli gdy Administrator przetwarza dane osoby w celu świadczenia usług w trakcie zawierania lub realizacji umowy.

§ 4 Plików cookies podmiotów trzecich

1. Pliki cookies podmiotów trzecich zapewniają dostarczanie za pośrednictwem Sklepu internetowego oferowanych przez podmiot trzeci funkcjonalności np. funkcji marketingowych, czy statystycznych.

2. W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie internetowym pliki cookies:

 1. Facebook Ireland – https://www.facebook.com/privacy/explanation

 2. Google Ireland – https://policies.google.com/privacy?gl=pl

 3. Twitter – https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules


NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszych stronach internetowych używamy wtyczki społecznościowe udostępnione przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest.

Facebook jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące aktywności i sposobu korzystania przez użytkowników z naszego fanpage’a w serwisie Facebook są z reguły przesyłane do serwera Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 w USA i tam zapisywane. Szczegółowe informacje dostępne w Polityce prywatności Facebook.

Instagram jest serwisem społecznościowym oferowanym przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Szczegółowe informacje dostępne w Polityce prywatności Instagram.

§ 5 Zarządzanie plikami cookies

1. Mechanizm działania plików cookies można zmienić zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach ustawień na stronie Sklepu internetowego (w zależności od narzędzi wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej). W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki internetowej, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w przeglądarkach internetowych w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Niemniej jednak, gdyby wykorzystywanie plików cookies było dla osoby odwiedzającej Sklep internetowy z jakiegokolwiek powodu niekomfortowe, Administrator przypomina, iż można zrezygnować z plików cookies oraz uniemożliwić przeglądarce internetowej ich zapisywanie.

2. W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze strony Sklepu internetowego, ograniczenie ich stosowania na danym urządzeniu może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego. Przykładowo w niektórych przypadkach może to zdecydowanie utrudnić korzystanie ze strony Sklepu internetowego.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć